Umowa przechowania opon, felg

Przechowalnia znajduje się w firmie „Michał Wysocki Przedsiębiorstwo Wielobranżwe ELMI”
przy ul. Robotniczej 5, 53-607 we Wrocławiu

§1

 1. 1. Klient przekazuje, a firma ELMI Auto Serwis przyjmuje na przechowanie przedmioty zgodnie ze specyfikacją jak na kwicie przechowalni zawierającym opis opon, felg.

 2. 2. Firma ELMI Auto Serwis zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy, a klient zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia, zgodnie z aktualnym cennikiem.

§2

 1. 1. Umowa przechowania opon, felg zawarta zostaje na okres jednego sezonu:

  od 1 marca do 31 grudnia jako (sezon letni)
  od 1 października do 30 czerwca jako (sezon zimowy)

 2. 2. Odbiór opon, felg odbywa się w godzinach pracy firmy ELMI Auto Serwis, klient musi przedstawić kwit przechowalni, który otrzymał przy zdawaniu opon, felg.

 3. 3. W przypadku zagubienia kwitu przechowalni wydanie nastąpi na podstawie rejestracji znajdującej się na samochodzie lub okazania dowodu rejestracyjnego, którego dane będą pokrywały się z informacjami podanymi w chwili złożenia depozytu przez klienta.

 4. 4. Opony, felgi ma prawo odebrać osoba trzecia, po uprzednim uzgodnieniu właściciela opon, felg z osobą reprezentującą firmę ELMI Auto Serwis.

 5. 5. W przypadku nie odebrania opon, felg w danym sezonie, klient będzie zobowiązany do zapłaty za kolejny sezon, wg cennika z dnia od kiedy rozpoczyna się kolejny sezon.

 6. 6. W przypadku odebrania kół przed zakończeniem sezonu, firma ELMI Auto Serwis nie zwraca pieniędzy.

 7. 7. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia umowy nie jesteśmy w stanie skontaktować się z klientem lub opony, felgi nie zostały odebrane, firma ELMI Auto Serwis uznaje opony, felgi za porzucone i staje się ich pełnoprawnym właścicielem.

§3

 1. 1. Firma ELMI Auto Serwis nie może, bez zgody klienta używać opon, felg, jak również zmieniać miejsca w którym są przechowywane, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne by zachować w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy.

 2. 2. Firma ELMI Auto Serwis może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w §2 p1, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia przedmiotu umowy przechowywać go w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany. W takim przypadku przewiduje się zwrot kosztów za nie wykorzystany okres przechowania, proporcjonalnie do ilości pozostałych miesięcy.

 3. 3. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego przechowawcy.

§4

 1. 1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.